Skip to main content

0320fashionkode

행사명                    Fashion KODE 2018 F/W

기간                      2018년 3월 15일(목) ‒ 3월 17일(토) (AM 10:00~PM 06:00)

장소                      에스팩토리 (서울 성동구 성수동 소재)

주최                      문화체육관광부

주관                      한국콘텐츠진흥원, (사)한국패션디자이너연합회

부대이벤트              Fashion Show, Networking Party

Leave a Reply